Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenWij proberen via deze algemene voorwaarden u alles klaar en duidelijk uit te leggen zonder moeilijke definities. Is het toch niet allemaal duidelijk?
Neem dan zeker contact met ons op via info@sportstarget.be. Dan helpen wij u graag verder!


Ben je een zakelijke klant, dan verwijzen we je graag naar onze Business to Business voorwaarden. Deze worden aangeleverd bij de offerte.


Identiteit van de ondernemer


fitnessdeals.be is de referentie voor fitnessmateriaal. Deze website is eigendom van SPORTS-TARGET BV.
Wij staan als bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: BE 0894.277.642


Onze maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgende adres:


Naamsesteenweg 86

3001 Heverlee, België


Dit is ook ons bezoek-en facturatieadres.


Je kan ons ook steeds bereiken via:


Telefoon: +32 (0)016 77 27 45


Of kom bij ons langs van dinsdag t/m vrijdag van 13:30 uur tot 18:30 uur en zaterdag van 10uur tot 17 uur (op afspraak is eveneens mogelijk of via ons e-mailadres: info@sportstarget.be of via onze facebook- en instagram-pagina.


De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de FITNESSDEALS webshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van SPORTS-TARGET BV is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.


De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.


Toepasselijkheid


Wanneer je bij ons een aankoop doet, ga jij, maar gaan ook wij van deze voorwaarden uit. Daarom vind je deze voorwaarden op onze website terug. Als je dat liever hebt, kunnen wij je natuurlijk graag de voorwaarden per e-mail of zelfs post sturen, geef ons gewoon een seintje!


Voor sommige van onze producten kunnen specifieke voorwaarden gelden. Mocht dat voor onduidelijkheid zorgen, dan weet je ons te bereiken. Dan zorgen we voor duidelijkheid in jouw voordeel.


De overeenkomst


Als je een bestelling bij ons doet, zorgen wij ervoor dat je het bestelde zo snel en zo veilig mogelijk van ons krijgt. Natuurlijk krijg je per e-mail van ons een bevestiging van jouw bestelling, met alle gegevens van de bestelling. En bij levering ook een factuur, ook daar staan alle gegevens overzichtelijk op.


Herroepingsrecht en jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd


Toch niet tevreden?


Voor alle producten gekocht bij FITNESSDEALS heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.


Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek retour op onze website.


De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending worden gevoegd, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten van verzending en retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.


SPORTS-TARGET betaalt u het complete aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.


Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.


Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:


Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u geen recht op het verzakingsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd's, dvd's, software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend. Wanneer een product zichtbaar gebruikt, gedragen of op andere wijze is beschadigd is vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.


Goederen moeten worden teruggestuurd via een Bpost of kunnen teruggebracht worden in onze winkel in Heverlee.


Uitsluiting herroepingsrecht

Er bestaan bij ons geen uitzonderingen op het herroepingsrecht. De wettelijke uitzonderingsgronden uit art VI 53 WER zijn dus niet van toepassing.


De prijs


Prijzen in de winkel zijn steeds de correcte prijzen. Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten en Bebat bijdragen worden afzonderlijk vermeld. Als SPORTS-TARGET BV met u een bepaalde prijs overeenkomt, is SPORTS-TARGET BV niet gerechtigd tot verhoging van de prijs.


Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.


Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst uiteraard ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.


Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.


Levering en levertermijn


De door SPORTS-TARGET BV opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.


De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal dit duidelijk naar u worden gecommuniceerd en zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.


Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. SPORTS-TARGET BV levert in volgende landen: België, Nederland en Luxemburg


Onze leveringen gebeuren via Bpost en DPD (voor kleinere pakketten) en via eigen personeel (voor thuislevering van uw fitnesstoestel), tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegvens van Bpost en DPD kan u vinden op volgende websites: www.bpost.be en www.dpd.com .


De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit duidelijk vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.


Nakoming overeenkomst en garantie


We doen ons uiterste best om het door jou bestelde juist aan jou te leveren. Hebben wij toch een fout gemaakt? Laat het ons dan weten. Dan proberen we het met je op te lossen. SPORTS-TARGET BV volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze kunnen per merk verschillen.


Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van SPORTS-TARGET BV, behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.


Gebreken


U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:  • Werden de juiste goederen geleverd?

  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan SPORTS-TARGET BV te melden.
Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan SPORTS-TARGET BV.


De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van SPORTS-TARGET BV.


Overmacht


Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop SPORTS-TARGET BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SPORTS-TARGET BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.


SPORTS-TARGET BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SPORTS-TARGET BV haar verbintenis had moeten nakomen.


Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van SPORTS-TARGET BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SPORTS-TARGET BV niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Aankoop en betaling


De overeenkomst tussen SPORTS-TARGET BV en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door SPORTS-TARGET BV gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.


SPORTS-TARGET BV behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.


SPORTS-TARGET BV bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.


Betaling van producten gekocht bij SPORTS-TARGET BV geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving (bankgiro) of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.


De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.


In geval van niet tijdige betaling is SPORTS-TARGET BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.


De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.


Vragen en klachten


Af en toe gaat er iets mis met een bestelling of maken wij gewoon een fout. Dat is vervelend, vooral voor jou. Mocht je daarover een klacht hebben, laat het ons dan snel weten. We zullen onze uiterste best doen om het weer goed te maken. Let wel op:


Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.


SPORTS-TARGET BV behandelt vragen en klachten steeds binnen de termijn van 7 kalenderdagen.


Geschillen


Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.


Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van SPORTS-TARGET BV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leuven, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SPORTS-TARGET BV of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid


De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


SPORTS-TARGET BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal SPORTS-TARGET BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


SPORTS-TARGET BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.


Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. SPORTS-TARGET BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


SPORTS-TARGET BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


SPORTS-TARGET BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Aanvullende of afwijkende bepalingen


Mochten de bovenstaande voorwaarden veranderen, dan word je op de hoogte gebracht van deze verandering op deze website.